Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chikuma Suzuki

 (flourished c.1917-1975)
Chikuma Suzuki was active/lived in Japan.  Chikuma Suzuki is known for painting.

Sample Images for Chikuma Suzuki

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chikuma Suzuki

Chikuma Suzuki

Chikuma Suzuki


Artists also viewed by people viewing  Chikuma Suzuki


Kansetsu Hashimoto

Hitone Noma

Gyokudo Kawai

Chinami Nakajima

Claude Weisbuch

Nori Shimizu

Yoshio Tsuruoka

Andre Brasilier

Tadao Okazaki

Chuichi Konno

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Koji Kinutani

Seibo Kitamura

Konosuke Tamura

Hiroshi Senju

Hirosuke Tasaki

Pablo Picasso

Keika Kanashima

Zensaku Nakamura

Shomei Fukazawa

Saburo Saito

Yukio Kodama

Takanori Kinoshita

Zenzaburo Kojima

Tamako Kataoka

Rojin Matsuki

Kiyoshi Yamashita

Yoshi Kinouchi

Reiji Hiramatsu

Kibo Kodama