Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fuku Akino

 (mid 20th century)
Fuku Akino was active/lived in Japan.  Fuku Akino is known for painting.

Sample Images for Fuku Akino

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fuku Akino

Fuku Akino

Fuku Akino


Artists also viewed by people viewing  Fuku Akino


Maurice (Valadon) Utrillo

Ryo Hirano

Harumi Ito

Seiho Takeuchi

Kazuya Takamitsu

Kibo Kodama

Insho Domoto

Akira Akizuki

Genjin Sugihara

Saneatsu Mushanokoji

Takehiko Miyanaga

Seison Maeda

Kazuo Kakurai

Yataro Noguchi

Kazuki Yasuo

Yoshiyuki Nakano

Toshio Matsuo

Tatsushiro Takabatake

Genso Okuda

Yasushi Sugiyama

Seiji Togo

Sokyu Yamamoto

Soshichi Takama

Somei Yuki

Kenji Yoshioka

Shoji Hamada

Togyu Okumura

Kichiro Kubo

Shoha Ito

Atsushi Uemura