Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hidetoshi Sakai

 (20/21st centuries)
Hidetoshi Sakai is active/lives in Japan.  Hidetoshi Sakai is known for impressionist Japanese landscape with structures.

Sample Images for Hidetoshi Sakai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hidetoshi Sakai

Hidetoshi Sakai

Hidetoshi Sakai


Artists also viewed by people viewing  Hidetoshi Sakai


Kokuta Suda

Genso Okuda

Ichiro Fukuzawa

Fumihiko Yamamoto

Kenkichi Kodera

Tsutomu Fujii

Seiho Takeuchi

Akira Akizuki

Takehiko Miyanaga

Taisuke Hamada

Ayako Rokkaku

Shintaro Suzuki

Kenji Yoshioka

Saneatsu Mushanokoji

Satoshi Odagiri

Ryo Hirano

Miematsu Tanabe

Seison Maeda

Usen Ogawa

Tatsuo Takayama

Hyoichi Yamamoto

Tatsushiro Takabatake

Shiko Munakata

Harune Takemoto

Wasaburo Itozono

Harumi Tateishi

Shigeo Ishikawa

Nobutaku Oka

Yasushi Hidaka

Kojiro Kosugi