Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kenkichi Kodera

 (mid 20th century)
Kenkichi Kodera was active/lived in Japan.  Kenkichi Kodera is known for painting.

Sample Images for Kenkichi Kodera

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kenkichi Kodera

Kenkichi Kodera

Kenkichi Kodera


Artists also viewed by people viewing  Kenkichi Kodera


Horin Fukuoji

Toshiyasu Doi

Ayako Rokkaku

Akira Akizuki

Wasaburo Itozono

Seison Maeda

Fumihiko Yamamoto

Kojin Kudo

Yasushi Hidaka

Harumi Tateishi

Susumu Maki

Shozo Shimada

Ichiro Fukuzawa

Munehiro Nakamura

Katsuzo Satomi

Taisei Sato

Toichi Kato

Ryusuke Nishimura

Shigeo Iwasawa

Tsutomu Fujii

Hiromitsu Nakazawa

Shigeo Ishikawa

Toshiyuki Hasekawa

Daijo Aoki

Yoshitomo Nara

Kokki Miyake

Kiyoshi Yamashita

Eiko Horikawa

Kei (Key) Hiraga

Sue Ono