Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Riichiro Kawashima

 (1886 - 1971)
Riichiro Kawashima was active/lived in Japan.  Riichiro Kawashima is known for painting.

Sample Images for Riichiro Kawashima

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Riichiro Kawashima

Riichiro Kawashima

Riichiro Kawashima


Artists also viewed by people viewing  Riichiro Kawashima


Hirosuke Tasaki

Jin Osakabe

Teishiro Gomi

Masaharu Suzuki

Paul Guiramand

Shozo Murata

Konosuke Tamura

Sumio Goto

Satoshi Yabuuchi

Shigehiko Ishikawa

Kei Murayama

Seigo Takatsuka

Kenzo Narahara

Saburo Saito

Takuji Nakamura

Kyujin Yamamoto

Yasutake Funakoshi

Shomei Fukazawa

Kiichiro Hayashi

Reiji Hiramatsu

Naoki Tominaga

Takanori Ogisu

Kiyoshi Yamashita

Ichiro Fukuzawa

Kibo Kodama

Kokki Miyake

Kojiro Kosugi

Yoshio Aoyama

Takeshi Hayashi

Tsutomu Fujii