Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ryusei Kishida

 (1891 - 1929)
Ryusei Kishida was active/lived in Japan.  Ryusei Kishida is known for painting.

Sample Images for Ryusei Kishida

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ryusei Kishida

Ryusei Kishida

Ryusei Kishida


Artists also viewed by people viewing  Ryusei Kishida


Kichiro Kubo

Kazu Wakita

Kazuo Shiraga

Yoshio Aoyama

Takeshi Hayashi

Kibo Kodama

Susumu Maki

Kojin Kudo

Kanemon Asai

Seison Maeda

Shoha Ito

Hitoshi Komatsu

Saneatsu Mushanokoji

Hoan Kosugi

Shin Ichi Saito

Shinya Nakamura

Seiichi Hara

Yotsuo Kasai

Sadamasa Motonaga

Teishiro Gomi

Tatsuo Takayama

Sumio Goto

Bernard Buffet

Chikuhaku Suzuki

Shiko Munakata

Wasaku Kobayashi

Kojiro Kosugi

Miematsu Tanabe

Takehiko Miyanaga

Hyoichi Yamamoto