Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Waichi Tsutaka

 (1911 - 1995)
Waichi Tsutaka was active/lived in Japan.  Waichi Tsutaka is known for war themed ruins of war painting, abstraction and bold colour.

Sample Images for Waichi Tsutaka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Waichi Tsutaka

Waichi Tsutaka

Waichi Tsutaka


Artists also viewed by people viewing  Waichi Tsutaka


Insho Domoto

Togyu Okumura

Yoshio Aoyama

Kazuo Shiraga

Kojiro Kosugi

Takeshi Hayashi

Hitoshi Komatsu

Teishiro Gomi

Andre Cottavoz

Hirosuke Tasaki

Keigetsu Matsubayashi

Salvador Dali

Tsutomu Fujii

Katsuzo Satomi

Ichiro Fukuzawa

Toichi Kato

Hiroki Oda

Kei (Key) Hiraga

Shomei Fukazawa

Kiyoshi Yamashita

Yoshitomo Nara

Pablo Picasso

Claude Weisbuch

Paul Guiramand

Yoshio Tsuruoka

Nanpu Katayama

Koji Inagaki

Kansetsu Hashimoto

Nori Shimizu

Yukio Kodama