Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yasuo Ueno

 (born 1926)
Yasuo Ueno is active/lives in Japan.  Yasuo Ueno is known for painting.

Sample Images for Yasuo Ueno

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yasuo Ueno

Yasuo Ueno

Yasuo Ueno


Artists also viewed by people viewing  Yasuo Ueno


Kansetsu Hashimoto

Wasaku Kobayashi

Chosei Miwa

Koji Kinutani

Keou Nishimura

Kiyonaga Ito

Kyujin Yamamoto

Kiyokata Kaburagi

Hitone Noma

Satoshi Yabuuchi

Yoshio Tsuruoka

Chinami Nakajima

Isao Nishimura

Nori Shimizu

Shigeo Ishikawa

Shiro Wake

Hiroki Oda

Hirosuke Tasaki

Satoshi Odagiri

Toichi Kato

Tsutomu Fujii

Zensaku Nakamura

Konosuke Tamura

Reiji Hiramatsu

Koji Inagaki

Shinsui Ito

Ichiro Fukuzawa

Kei (Key) Hiraga

Saburo Saito

Sue Ono