Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshimi Oka

 (late 20th century)
Yoshimi Oka was active/lived in Japan.  Yoshimi Oka is known for painting.

Sample Images for Yoshimi Oka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshimi Oka

Yoshimi Oka

Yoshimi Oka


Artists also viewed by people viewing  Yoshimi Oka


Shigeru Morita

Yonezo Shibata

Takehiko Miyanaga

Kojiro Kosugi

Kibo Kodama

Toshio Matsuo

Yoshio Aoyama

Hiro Yamagata

Tatsushiro Takabatake

Sokyu Yamamoto

Kazu Wakita

Kenji Yoshioka

Togyu Okumura

Akira Kaho

Seiho Takeuchi

Nobutaku Oka

Usen Ogawa

Rei Kamoi

Seiji Togo

Kojin Kudo

Susumu Maki

Shin Ichi Saito

Toshihiko Oya

Shinichi Nishiyama

Chikuhaku Suzuki

Shiko Munakata

Hiroatsu Takata

Masuda Makoto

Shoha Ito

Kei Murayama