Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshiro Shimizu

 (20/21st century)
Yoshiro Shimizu is active/lives in Japan.  Yoshiro Shimizu is known for painting.

Sample Images for Yoshiro Shimizu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshiro Shimizu

Yoshiro Shimizu

Yoshiro Shimizu


Artists also viewed by people viewing  Yoshiro Shimizu


Takanori Kinoshita

Yoshio Tsuruoka

Shozo Murata

Claude Weisbuch

Kiyokata Kaburagi

Tamako Kataoka

Hirosuke Tasaki

Yujin Nakaji

Kiyoshi Yamashita

Tsutomu Fujii

Yoshitomo Nara

Kokki Miyake

Saburo Saito

Kazuki Yasuo

Hyoichi Yamamoto

Keigetsu Matsubayashi

Hiroki Oda

Keigo Kimura

Shiro Wake

Sanryo Sakai

Shomei Fukazawa

Horin Fukuoji

Togyu Okumura

Kojin Kudo

Seiji Togo

Hitoshi Komatsu

Shiko Munakata

Saneatsu Mushanokoji

Nobuyoshi Aoyama

Yotsuo Kasai