Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Buzan Kimura

 
Buzan Kimura is active/lives in Japan.  Buzan Kimura is known for painting.

Sample Images for Buzan Kimura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Buzan Kimura

Buzan Kimura

Buzan Kimura


Artists also viewed by people viewing  Buzan Kimura


Yasushi Sugiyama

Nobutaku Oka

Kazu Wakita

Shoji Hamada

Hitoshi Komatsu

Wasaku Kobayashi

Shinya Nakamura

Shiko Munakata

Yonezo Shibata

Michio Fukuoka

Chikara Seki

Soshichi Takama

Seiji Nakamura

Motonari Kakei

Kibo Kodama

Seizo Tamano

Yukio Tazome

Keiko Amenomiya

Ayako Rokkaku

Seison Maeda

Fumihiko Yamamoto

Sojin Nakahata

Marie Laurencin

Kojin Kudo

Harune Takemoto

Katsumi Kitada

Seiji Togo

Takehiko Miyanaga

Hiroatsu Takata

Shoha Ito