Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Christian Lassen

 (Born 1949)
Christian Riese Lassen is active/lives in Hawaii.  Christian Lassen is known for photo-real marine painting, ocean mammals.

Sample Images for Christian Riese Lassen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Christian Lassen

Christian Lassen

Christian Lassen


Artists also viewed by people viewing  Christian Riese Lassen


Uichi Takayama

Shin Miyazaki

Shinya Nakamura

Keiichi Takasawa

Shogo Endo

Yutaka Sasaki

Hitoshi Yamaba

Bernard Charoy

Yasutake Funakoshi

Satoshi Yabuuchi

Eibin Otsu

Naonosuke Aratani

Tsuneo Takashima

Kyujin Yamamoto

Yonezo Shibata

Yukio Tazome

Shoji Hamada

Hitone Noma

Iwami Furusawa

Katsumi Ukita

Takanori Kinoshita

Taro Okamoto

Shinji Nakabori

Kojin Kudo

Soshichi Takama

Shintaro Yamashita

Gyokudo Kawai

Yukihiko Yasuda

Togyu Okumura

Saneatsu Mushanokoji