Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Eibin Otsu

 (20th century)
Eibin Otsu was active/lived in Japan.  Eibin Otsu is known for painting.

Sample Images for Eibin Otsu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Eibin Otsu

Eibin Otsu

Eibin Otsu


Artists also viewed by people viewing  Eibin Otsu


Shomei Fukazawa

Daijo Aoki

Nabesaburo Kito

Yoshitomo Nara

Jun Nakao

Keigo Kimura

Shiro Wake

Horin Fukuoji

Keika Kanashima

Teruo Onuma

Taikan Yokoyama

Chokai Seiji

Wasaburo Itozono

Yasushi Hidaka

Kenji Yoshioka

Seiho Takeuchi

Shigeo Ishikawa

Tsutomu Fujii

Munehiro Nakamura

Kazuki Yasuo

Akira Akizuki

Yujin Nakaji

Yoshitatsu Yanagihara

Kyosuke Chinai

Ayako Rokkaku

Kayo Yamaguchi

Setsuko Migishi

Kakuzo Inoue

Shozo Shimada

Kenzo Itani