Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Eibin Otsu

 (20th century)
Eibin Otsu was active/lived in Japan.  Eibin Otsu is known for Painting.

Sample Images for Eibin Otsu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Eibin Otsu

Eibin Otsu

Eibin Otsu


Artists also viewed by people viewing  Eibin Otsu


Tatsushiro Takabatake

Buzan Kimura

Kenzo Narahara

Kumiko Kita

Yoshio Tsuruoka

Saneatsu Mushanokoji

Masahiko Yamanaka

Shigehiko Ishikawa

Kiichiro Hayashi

Takuji Nakamura

Kojin Kudo

Teishiro Gomi

Seiichi Hara

Masaharu Suzuki

Hiroshi Higuchi

Zensaku Nakamura

Hitoshi Komatsu

Sanryo Sakai

Toshio Hirakawa

Riki Nakagawa

Hirohiko Oda

Nobuo Kurosawa

Jutaro Kuroda

Toraji Ishikawa

Yotsuo Kasai

Toyoichi Yamamoto

Kazuaki Tomiya

Gakuryo Nakamura

Harune Takemoto

Shoichiro Nushi