Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Harumi Tateishi

 
Harumi Tateishi is active/lives in Japan.  Harumi Tateishi is known for painting.

Sample Images for Harumi Tateishi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Harumi Tateishi

Harumi Tateishi

Harumi Tateishi


Artists also viewed by people viewing  Harumi Tateishi


Shiho Sakakibara

Saburo Aso

Hideo Nishiyama

Claude Weisbuch

Kuniyoshi Kaneko

Tamako Kataoka

Tadao Okazaki

Seibo Kitamura

Toraji Ishikawa

Shin Miyazaki

Reiji Kubo

Bernard Charoy

Koji Inagaki

Naondo Nakamura

Kyujin Yamamoto

Nabesaburo Kito

Takanori Kinoshita

Kansetsu Hashimoto

Tatsuya Ishiodori

Seigo Takatsuka

Noriyoshi Sakaguchi

Chinami Nakajima

Isao Nishimura

Taro Okamoto

Yukio Kodama

Shuho Ikegami

Kazuo Omori

Kazuho Hieda

Meiji Hashimoto

Yoshio Tsuruoka