Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Haruyoshi Sakurada

 (20th century)
Haruyoshi Sakurada is known for still life painting.

Sample Images for Haruyoshi Sakurada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Haruyoshi Sakurada

Haruyoshi Sakurada

Haruyoshi Sakurada


Artists also viewed by people viewing  Haruyoshi Sakurada


Kiyoshi Yamashita

Shomei Fukazawa

Kenzo Hanawa

Kansetsu Hashimoto

Yasutake Funakoshi

Gyokudo Kawai

Rojin Matsuki

Jun Nakao

Saburo Saito

Kei Hiraga

Meiji Hashimoto

Konosuke Tamura

Hirosuke Tasaki

Hideo Nishiyama

Kyujin Yamamoto

Nanpu Katayama

Yoshio Tsuruoka

Nobuo Kurosawa

Koji Inagaki

Toshimitsu Imai

Bernard Charoy

Kazuki Yasuo

Yukio Kodama

Shuho Ikegami

Satoshi Odagiri

Keiichi Kiyohara

Takanori Kinoshita

Tsutomu Fujii

Shitomi Hidaka

Shigeo Ishikawa