Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hiroshi Higuchi

 (20th Century)
Hiroshi Higuchi was active/lived in Japan.  Hiroshi Higuchi is known for painting.

Sample Images for Hiroshi Higuchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hiroshi Higuchi

Hiroshi Higuchi

Hiroshi Higuchi


Artists also viewed by people viewing  Hiroshi Higuchi


Seibo Kitamura

Jin Osakabe

Takuji Nakamura

Chosei Miwa

Shigehiko Ishikawa

Kenzo Narahara

Masuda Makoto

Toshio Matsuo

Yayoi Kusama

Shoichiro Nushi

Toshio Hirakawa

Noriko Tamura

Shiko Munakata

Wasaku Kobayashi

Shoha Ito

Satoshi Yabuuchi

Shin Ichi Saito

Shintaro Suzuki

Yotsuo Kasai

Teishiro Gomi

Saburo Miyamoto

Yukio Tazome

Shogo Endo

Togyu Okumura

Tatsushiro Takabatake

Kichiro Kubo

Kojin Kudo

Horin Fukuoji

Hyoichi Yamamoto

Toshiyasu Doi