Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keigetsu Matsubayashi

 (1876 - 1963)
Keigetsu Matsubayashi was active/lived in Japan.  Keigetsu Matsubayashi is known for Paintings.

Sample Images for Keigetsu Matsubayashi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keigetsu Matsubayashi

Keigetsu Matsubayashi

Keigetsu Matsubayashi


Artists also viewed by people viewing  Keigetsu Matsubayashi


Hiroki Oda

Hitoshi Komatsu

Yoshio Tsuruoka

Hyoichi Yamamoto

Akira Akizuki

Hirosuke Tasaki

Hitone Noma

Ichiro Fukuzawa

Kansetsu Hashimoto

Tsutomu Fujii

Yotsuo Kasai

Kibo Kodama

Keika Kanashima

Keou Nishimura

Tatsushiro Takabatake

Kiichiro Hayashi

Wasaku Kobayashi

Shinichi Saito

Shigeru Morita

Saneatsu Mushanokoji

Takehiko Miyanaga

Jin Osakabe

Insho Domoto

Horin Fukuoji

Reiji Hiramatsu

Gyokudo Kawai

Kojin Kudo

Miematsu Tanabe

Yukio Kodama

Shigehiko Ishikawa