Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kiiko Kurihara

 (Born 1935)
Kiiko Kurihara is active/lives in Japan.  Kiiko Kurihara is known for landscape painting.

Sample Images for Kiiko Kurihara

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kiiko Kurihara

Kiiko Kurihara

Kiiko Kurihara


Artists also viewed by people viewing  Kiiko Kurihara


Kibo Kodama

Shinya Nakamura

Miematsu Tanabe

Hiroki Oda

Seiji Togo

Insho Domoto

Hitoshi Komatsu

Wasaku Kobayashi

Paul Augustin Aizpiri

Chokai Seiji

Kojiro Kosugi

Yoshio Aoyama

Toichi Kato

Shozo Shimada

Munehiro Nakamura

Setsuko Migishi

Ichiro Fukuzawa

Shinsui Ito

Shiko Munakata

Sanryo Sakai

Sue Ono

Taisuke Hamada

Tsutomu Fujii

Naoki Tominaga

Takanori Ogisu

Hiroshi Senju

Akira Tanaka

Keika Kanashima

Yoshi Kinouchi

Hirosuke Tasaki