Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kokuta Suda

 (1906 - 1990)
Kokuta Suda was active/lived in Japan.  Kokuta Suda is known for Figurative painting, abstract expressionism, mixed media.

Sample Images for Kokuta Suda

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kokuta Suda

Kokuta Suda

Kokuta Suda


Artists also viewed by people viewing  Kokuta Suda


Shigeru Morita

Seiji Chokai

Kazumi Nakamura

Aiko Miyawaki

Katsumi Ukita

Tetsuo Mizu

Tadashi Sugimata

Setsuko Migishi

Yoshishige Saito

Shuji Mukai

Yozo Ukita

Yasse Tabuchi

Kei Sato

Chuta Kimura

Tsutomu Fujii

Keou Nishimura

Hiroki Oda

Hitone Noma

Hyoichi Yamamoto

Kiichiro Hayashi

Insho Domoto

Akira Akizuki

Hitoshi Komatsu

Seigo Takatsuka

Sumio Goto

Seiji Togo

Wasaku Kobayashi

Yotsuo Kasai

Takeshi Hayashi

Toshio Hirakawa