Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Liang Sun

 (Born 1957)
Liang Sun is active/lives in China.  Liang Sun is known for painting and sculpture.

Sample Images for Liang Sun

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Liang Sun

Liang Sun

Liang Sun


Artists also viewed by people viewing  Liang Sun


Zilan Guan

Shufang Xiao

Jinsong Shi

Jing Xiang

Zhen Wang

Fanzhi Zeng

Duoling He

Da Chun Ji

Shifa Cheng

Qiang Chen

Ji Kai Li

Shan Li

Yongqing Ye

Zhou Huang

Zhongli Luo

Jiao Xingtao

Baishi Qi

Chuanwen Ren

Runwen Guo

Xiaogang Zhang

Yu Youhan

Shanshen Yang

Hufan Wu

Guangyi Wang

Xiwen Min

Binhong Huang

Guanzhong Wu

Si Peng

Chunya Zhou

Wenliang Yan