Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Masateru Suzuki

 (20th century)
Masateru Suzuki was active/lived in Japan.  Masateru Suzuki is known for painting.

Sample Images for Masateru Suzuki

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Masateru Suzuki

Masateru Suzuki

Masateru Suzuki


Artists also viewed by people viewing  Masateru Suzuki


Kenzo Narahara

Kazu Wakita

Shiko Munakata

Kibo Kodama

Wasaku Kobayashi

Kojin Kudo

Sadamasa Motonaga

Hitoshi Komatsu

Shintaro Suzuki

Shigeru Morita

Sumio Goto

Shin Ichi Saito

Tamiji Kitagawa

Chikkyo Ono

Kansetsu Hashimoto

Keou Nishimura

Jean Jansem

Yukio Kodama

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Jin Osakabe

Kiichiro Hayashi

Uichi Takayama

Imao Keinen

Masaharu Suzuki

Hitone Noma

Shigehiko Ishikawa

Hitoshi Yamaba

Reiji Kubo

Gyokudo Kawai

Saburo Miyamoto