Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Miematsu Tanabe

 (flourished c.1933-1940)
Miematsu Tanabe was active/lived in Japan.  Miematsu Tanabe is known for painting.

Sample Images for Miematsu Tanabe

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Miematsu Tanabe

Miematsu Tanabe

Miematsu Tanabe


Artists also viewed by people viewing  Miematsu Tanabe


Shigeo Ishikawa

Keigetsu Matsubayashi

Setsuko Migishi

Kiiko Kurihara

Taisei Sato

Hiromitsu Nakazawa

Koichi Takeuchi

Takashi Shimizu

Chokai Seiji

Tsunero Kokuryo

Riki Nakagawa

Hisashi Tsuji

Toshihiko Iwato

Toko Shinoda

Kazuki Yasuo

Toichi Kato

Yoshihiko Wada

Kakuzo Inoue

Salvador Dali

Satoshi Odagiri

Yasuhiro Tanigawa

Yasushi Hidaka

Kunio Takeuchi

Yoshitatsu Yanagihara

Tsuneo Takahashi

Shinsui Ito

Kanzan Shimomura

Katsuzo Satomi

Saburo Saito

Andre Cottavoz