Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Nobuo Sekine

 (Born 1942)
Nobuo Sekine is active/lives in Japan.  Nobuo Sekine is known for abstract.

Sample Images for Nobuo Sekine

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Nobuo Sekine

Nobuo Sekine

Nobuo Sekine


Artists also viewed by people viewing  Nobuo Sekine


Kinoto Iozumi

Teishiro Gomi

Shoichiro Nushi

Yukio Tazome

Mutsuro Kawashima

Yasuhiro Tanigawa

Keisuke Sugano

Seizo Tamano

Soshichi Takama

Salvador Dali

Chikuhaku Suzuki

Gutei Ono

Iwao Haginoya

Ryusuke Nishimura

Yotsuo Kasai

Eugène Baboulene

Bernard Buffet

Sadamasa Motonaga

Seiji Togo

Eyvind Earle

Kibo Kodama

Motonari Kakei

Mark Kostabi

Munehiro Nakamura

Katsura Funakoshi

Atsushi Uemura

Kiichiro Hayashi

Shigeru Morita

Maruyama Okyo

Keith Haring