Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Nori Shimizu

 (late 20th century)
Nori Shimizu was active/lived in Japan.  Nori Shimizu is known for painting.

Sample Images for Nori Shimizu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Nori Shimizu

Nori Shimizu

Nori Shimizu


Artists also viewed by people viewing  Nori Shimizu


Seiho Takeuchi

Tai Nakatani

Shinji Nakabori

Kanemon Asai

Kazume Imazeki

Seiji Yoshimura

Kazuya Takamitsu

Kibo Kodama

Gakuryo Nakamura

Kumi Sugai

Kazuo Kakurai

Shigeru Morita

Sokyu Yamamoto

Shinya Nakamura

Seison Maeda

Gutei Ono

Naoyuki Odano

Koichiro Kondo

Saburo Miyamoto

Yoshio Aoyama

Masaaki Yamada

Shizuo Otsu

Jean Fusaro

Koichi Nabatame

Yataro Noguchi

Hiroshi Higuchi

Hiroatsu Takata

Toshio Matsuo

Harune Takemoto

Eien Iwahashi