Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ryusuke Nishimura

 (Born 1920)
Ryusuke Nishimura is active/lives in Japan.  Ryusuke Nishimura is known for painting.

Sample Images for Ryusuke Nishimura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ryusuke Nishimura

Ryusuke Nishimura

Ryusuke Nishimura


Artists also viewed by people viewing  Ryusuke Nishimura


Salvador Dali

Kaoru Yamaguchi

Kakuzo Inoue

Wasaburo Itozono

Somei Yuki

Toichi Kato

Katsu Kokufu

Hiroshi Okutani

Yasuhiro Tanigawa

Chokai Seiji

Fuzan Hirano

Munehiro Nakamura

Ichiro Fukuzawa

Sanryo Sakai

Hiroshi Nakane

Maruyama Okyo

Shigeo Iwasawa

Yujin Nakaji

Hisashi Tsuji

Andre Brasilier

Tossaishu Tanaka

Shiho Sakakibara

Shozo Shimada

Paul Augustin Aizpiri

Chosei Miwa

Takeji Fujishima

Keou Nishimura

Koji Kinutani

Senjin Gokura

Yasutake Funakoshi