Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Sanryo Sakai

 (1897 - 1969)
Sanryo Sakai was active/lived in Japan.  Sanryo Sakai is known for modernism: landscape, marine, and figure scroll painting, calligraphy.

Sample Images for Sanryo Sakai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Sanryo Sakai

Sanryo Sakai

Sanryo Sakai


Artists also viewed by people viewing  Sanryo Sakai


Taro Ogi

Kunio Takeuchi

Tsunemasa Imuta

Hisashi Tsuji

Yoshitatsu Yanagihara

Harumi Tateishi

Katsumi Ukita

Tatsushiro Takabatake

Maurice (Valadon) Utrillo

Taikan Yokoyama

Keigetsu Matsubayashi

Hiro Yamagata

Yasuhiro Tanigawa

Yujin Nakaji

Katsu Kokufu

Yonezo Shibata

Nori Oya

Mutsuro Kawashima

Ikuo Hirayama

Nobutaku Oka

Horin Fukuoji

Jutaro Kuroda

Genso Okuda

Hiroshi Nakamura

Usen Ogawa

Seiho Takeuchi

Iwao Uchida

Yoshiyuki Nakano

Genjin Sugihara

Kazuya Takamitsu