Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seibo Kitamura

 (1884 - 1997)
Seibo Kitamura was active/lived in Japan.  Seibo Kitamura is known for Sculptures.

Sample Images for Seibo Kitamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seibo Kitamura

Seibo Kitamura

Seibo Kitamura


Artists also viewed by people viewing  Seibo Kitamura


Yoshio Tsuruoka

Hitoshi Komatsu

Keou Nishimura

Hiroki Oda

Hyoichi Yamamoto

Miematsu Tanabe

Akira Kaho

Yotsuo Kasai

Ichiro Fukuzawa

Takehiko Miyanaga

Tsutomu Fujii

Tatsushiro Takabatake

Naoki Tominaga

Akira Akizuki

Wasaku Kobayashi

Keika Kanashima

Hitone Noma

Seiji Togo

Shigeru Morita

Kojiro Kosugi

Zensaku Nakamura

Kibo Kodama

Jun Nakao

Nobuo Kurosawa

Saneatsu Mushanokoji

Saburo Saito

Kiichiro Hayashi

Teishiro Gomi

Kansetsu Hashimoto

Kiyoshi Yamashita