Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seiichi Hara

 (mid 20th century)
Seiichi Hara was active/lived in Japan.  Seiichi Hara is known for Painting.

Sample Images for Seiichi Hara

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seiichi Hara

Seiichi Hara

Seiichi Hara


Artists also viewed by people viewing  Seiichi Hara


Tatsushiro Takabatake

Yotsuo Kasai

Kiichiro Hayashi

Hyoichi Yamamoto

Saneatsu Mushanokoji

Kenzo Narahara

Akira Akizuki

Yoshi Kinouchi

Shomei Fukazawa

Daijo Aoki

Wasaku Kobayashi

Shigehiko Ishikawa

Yoshio Tsuruoka

Taisei Sato

Hitoshi Komatsu

Ryo Hirano

Keigetsu Matsubayashi

Chikuhaku Suzuki

Teishiro Gomi

Seibo Kitamura

Toshio Hirakawa

Kojin Kudo

Ikeda Masuo

Nobuo Kurosawa

Hoshun Yamaguchi

Tsutomu Fujii

Noriyoshi Sakaguchi

Shin Miyazaki

Ichiro Fukuzawa

Yonezo Shibata