Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Senjin Gokura

 (1892 - 1975)
Senjin Gokura is known for painting.

Sample Images for Senjin Gokura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Senjin Gokura

Senjin Gokura

Senjin Gokura


Artists also viewed by people viewing  Senjin Gokura


Kayo Yamaguchi

Harumi Tateishi

Hyoichi Yamamoto

Ikeda Masuo

Chusaku Oyama

Taisuke Hamada

Toshiyasu Doi

Wasaburo Itozono

Susumu Maki

Seiko Sawada

Hiroshi Nakamura

Yoshiyuki Nakano

Sojin Nakahata

Kamesuke Hiraga

Iwami Furusawa

Ikuo Hirayama

Shinya Nakamura

Saneatsu Mushanokoji

Kazuki Yasuo

Buzan Kimura

Fuzan Hirano

Nobuyoshi Aoyama

Yasushi Hidaka

Usen Ogawa

Keiko Amenomiya

Salvador Dali

Kichiro Kubo

Kaoru Yamaguchi

Yumeji Takehisa

Kojin Kudo