Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shaosong Yu

 (1883 - 1949)
Shaosong Yu was active/lived in China.  Shaosong Yu is known for Painting.

Sample Images for Shaosong Yu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shaosong Yu

Shaosong Yu

Shaosong Yu


Artists also viewed by people viewing  Shaosong Yu


Baoshu Ding

Mo Chen

Haolin Fan

Xiong Zhang

Hua Yao

Huayuan Wu

Jingting Wu

Kun Wang

Shixian Wu

Peiheng Hu

Shu Lin

Xueni Sun

Wuchang Zheng

Tian Ni

Chaoran Feng

Bai Jiao

Guandai Wu

Songquan Xiong

Peifu Wu

Shanshou Huang

Yifei Lu

Di Tang

Yinmo Shen

Shuqi Zhang

Shijia Shen

Shoutie Qian

Shujuan Wu

Rong Wang

Pu Hua

Zheng Wu