Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shigeo Iwasawa

 
Shigeo Iwasawa is active/lives in Japan.  Shigeo Iwasawa is known for painting.

Sample Images for Shigeo Iwasawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shigeo Iwasawa

Shigeo Iwasawa

Shigeo Iwasawa


Artists also viewed by people viewing  Shigeo Iwasawa


Keisen Tomita

Shomei Fukazawa

Toshiyuki Hasekawa

Pablo Picasso

Kanzan Shimomura

Sue Ono

Konosuke Tamura

Kiyoshi Yamashita

Kazuo Kudo

Yoshi Kinouchi

Kokuta Suda

Kokki Miyake

Ryuzaburo Umehara

Giko Hayakawa

Hirosuke Tasaki

Beison Tanaka

Kei (Key) Hiraga

Takanori Ogisu

Hidetoshi Takahashi

Saburo Saito

Yoshio Tsuruoka

Zensaku Nakamura

Shuho Ikegami

Hakutei Ishii

Saburo Aso

Rojin Matsuki

Jun Nakao

Naoki Tominaga

Kyoko Asakura

Seigo Takatsuka