Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shiho Sakakibara

 (flourished c.1917)
Shiho Sakakibara was active/lived in Japan.  Shiho Sakakibara is known for painting.

Sample Images for Shiho Sakakibara

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shiho Sakakibara

Shiho Sakakibara

Shiho Sakakibara


Artists also viewed by people viewing  Shiho Sakakibara


Nobutaku Oka

Kazu Wakita

Soshichi Takama

Shoji Hamada

Horin Fukuoji

Saneatsu Mushanokoji

Yukihiko Yasuda

Akira Akizuki

Kojiro Kosugi

Fuku Akino

Seiji Togo

Takehiko Miyanaga

Yukio Tazome

Takeshi Hayashi

Yoshio Aoyama

Kenji Yoshioka

Tatsushiro Takabatake

Togyu Okumura

Harune Takemoto

Susumu Maki

Akira Kaho

Hiroshi Nakamura

Kojin Kudo

Kuma Mukai

Taikan Yokoyama

Harumi Tateishi

Keigetsu Matsubayashi

Tsutomu Fujii

Kazuki Yasuo

Satoshi Odagiri