Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shiho Sakakibara

 (flourished c.1917)
Shiho Sakakibara was active/lived in Japan.  Shiho Sakakibara is known for Painting.

Sample Images for Shiho Sakakibara

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shiho Sakakibara

Shiho Sakakibara

Shiho Sakakibara


Artists also viewed by people viewing  Shiho Sakakibara


Nanpu Katayama

Harune Takemoto

Zensaku Nakamura

Hitoshi Komatsu

Keisen Tomita

Yujin Nakaji

Shoichiro Nushi

Junji Yoshii

Shoko Uemura

Kibo Kodama

Yoshio Tsuruoka

Harumi Tateishi

Shuho Ikegami

Seibo Kitamura

Kojiro Kosugi

Chikuhaku Suzuki

Kansetsu Hashimoto

Satoshi Odagiri

Junichi Goto

Hoshun Yamaguchi

Hitone Noma

Naoki Tominaga

Yukio Tazome

Takuji Nakamura

Sumio Goto

Tsutomu Fujii

Keika Kanashima

Buzan Kimura

Jun Nakao

Ryohei Miwa