Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shiko Munakata

 (1903 - 1975)
Shiko Munakata was active/lived in Japan.  Shiko Munakata is known for Woodblock, hanga prints, watercolor and ink images.

Sample Images for Shiko Munakata

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shiko Munakata

Shiko Munakata

Shiko Munakata


Artists also viewed by people viewing  Shiko Munakata


Chiyu Uemae

Shinsui Ito

Seiji Togo

Yukio Kodama

Hitone Noma

Takeshi Hayashi

Constantin Terechkovitch

Hirosuke Tasaki

Gyokudo Kawai

Tsutomu Fujii

Kazuki Yasuo

Koji Kinutani

Insho Domoto

Sumio Goto

Morikazu Kumagai

Reiji Hiramatsu

Ryuzaburo Umehara

Ryushi Kawabata

Seison Maeda

Taikan Yokoyama

Katsumi Ukita

Kazumasa Nakagawa

Hiroki Oda

Shigeru Morita

Toshio Matsuo

Yasushi Sugiyama

Togyu Okumura

Wasaku Kobayashi

Kiyoshi Yamashita

Horin Fukuoji