Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shinsen Tokuoka

 (1896 - 1972)
Shinsen Tokuoka was active/lived in Japan.  Shinsen Tokuoka is known for painting.

Sample Images for Shinsen Tokuoka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shinsen Tokuoka

Shinsen Tokuoka

Shinsen Tokuoka


Artists also viewed by people viewing  Shinsen Tokuoka


Tatsushiro Takabatake

Saneatsu Mushanokoji

Kojin Kudo

Katsumi Ukita

Susumu Maki

Yumeji Takehisa

Akira Akizuki

Munehiro Nakamura

Harune Takemoto

Hyoichi Yamamoto

Buzan Kimura

Maruyama Okyo

Ryo Hirano

Ikuo Hirayama

Shiko Munakata

Wasaku Kobayashi

Hiro Yamagata

Yoshio Aoyama

Shoji Hamada

Hitoshi Komatsu

Takeshi Hayashi

Kibo Kodama

Atsushi Uemura

Chusaku Oyama

Wasaburo Itozono

Yujin Nakaji

Kenji Yoshioka

Kayo Yamaguchi

Nobuyoshi Aoyama

Seiho Takeuchi