Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shishen Wang

 (1686 - 1759)
Shishen Wang was active/lived in China.  Shishen Wang is known for Painting.

Sample Images for Shishen Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shishen Wang

Shishen Wang

Shishen Wang


Artists also viewed by people viewing  Shishen Wang


Xie Lansheng

Banqiao Zheng

Zongcang Zhang

Xiang Gao

Nong Jin

Jiang Jian

Shan Fu

Wei Xu

Weicheng Qian

Pin Luo

Emperor Qianlong

Shan Li

Bangda Dong

Yuncong Xiao

Shen Huang

Fenghan Gao

Ying Lan

Hui Wang

Yan Hua

Jin Yang

Yin Tang

Jiang Tingxi

Hong Zhang

Chen Guan

Sheng Zha

Chun Chen

Jian Wang

Song Yu

Ying Qiu

Min Zhen