Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shoichiro Nushi

 (Born 1932)
Shoichiro Nushi is active/lives in Japan.  Shoichiro Nushi is known for Paintings.

Sample Images for Shoichiro Nushi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shoichiro Nushi

Shoichiro Nushi

Shoichiro Nushi


Artists also viewed by people viewing  Shoichiro Nushi


Yoshio Tsuruoka

Hitoshi Komatsu

Keika Kanashima

Akira Kaho

Akira Akizuki

Nobuo Kurosawa

Shigehiko Ishikawa

Tsutomu Fujii

Kiichiro Hayashi

Yonezo Shibata

Miematsu Tanabe

Jin Osakabe

Hyoichi Yamamoto

Ichiro Fukuzawa

Keou Nishimura

Hiroki Oda

Shomei Fukazawa

Nanpu Katayama

Satoshi Odagiri

Toichi Kato

Wasaku Kobayashi

Shozo Shimada

Seigo Takatsuka

Seibo Kitamura

Jun Nakao

Yotsuo Kasai

Takuji Nakamura

Kansetsu Hashimoto

Hitone Noma

Tatsushiro Takabatake