Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shozo Murata

 (20/21st century)
Shozo Murata is active/lives in Japan.  Shozo Murata is known for painting.

Sample Images for Shozo Murata

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shozo Murata

Shozo Murata

Shozo Murata


Artists also viewed by people viewing  Shozo Murata


Kyujin Yamamoto

Yasutake Funakoshi

Mitsuei Saito

Kazuo Tamura

Masaru Matsumoto

Shin Miyazaki

Keiiji Usami

Sadamasa Motonaga

Masuda Makoto

Hitoshi Yamaba

Tossaishu Tanaka

Charles Bezie

Itsuki Miya

Morikazu Kumagai

Senjin Gokura

Takuji Nakamura

Ichinen Somiya

Shintaro Yamashita

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Yutaka Sasaki

Nori Shimizu

Keiichi Kiyohara

Ryonosuke Fukui

Keiichi Takasawa

Keou Nishimura

Kohei Morita

Satoshi Yabuuchi

Toshio Hirakawa

Christian Lassen

Kazuho Hieda