Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shuho Ikegami

 (flourished c.1929-1940)
Shuho Ikegami was active/lived in Japan.  Shuho Ikegami is known for Painting.

Sample Images for Shuho Ikegami

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shuho Ikegami

Shuho Ikegami

Shuho Ikegami


Artists also viewed by people viewing  Shuho Ikegami


Akira Kaho

Akira Akizuki

Satoshi Odagiri

Masaharu Suzuki

Kojin Kudo

Miematsu Tanabe

Kazuo Kudo

Shomei Fukazawa

Keika Kanashima

Saneatsu Mushanokoji

Kenzo Hanawa

Hitoshi Komatsu

Hyoichi Yamamoto

Seigo Takatsuka

Tsutomu Fujii

Daijo Aoki

Konosuke Tamura

Ichiro Fukuzawa

Keou Nishimura

Takuji Nakamura

Hoshun Yamaguchi

Kibo Kodama

Nanpu Katayama

Hiroki Oda

Yotsuo Kasai

Masahiko Yamanaka

Junichi Goto

Kiichiro Hayashi

Ryohei Miwa

Kojiro Kosugi