Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Sokyu Yamamoto

 (Born 1893)
Sokyu Yamamoto was active/lived in Japan.  Sokyu Yamamoto is known for painting.

Sample Images for Sokyu Yamamoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Sokyu Yamamoto

Sokyu Yamamoto

Sokyu Yamamoto


Artists also viewed by people viewing  Sokyu Yamamoto


Setsuko Migishi

Kenzo Itani

Shinsui Ito

Chokai Seiji

Kokki Miyake

Ichiro Fukuzawa

Pablo Picasso

Kokuta Suda

Keigo Kimura

Kiyoshi Yamashita

Andre Cottavoz

Naoki Tominaga

Sue Ono

Fuzan Hirano

Katsuzo Entsuba

Katsuzo Satomi

Takanori Ogisu

Shinmei Kato

Shigeo Iwasawa

Nobuyuki Shimizu

Saburo Saito

Kunitaro Suda

Teii Nakamura

Hiroki Oda

Heihachiro Fukuda

Kazuo Kudo

Satoshi Odagiri

Kazuki Yasuo

Riki Nakagawa

Toichi Kato