Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Taikan Yokoyama

 (1868 - 1958)
Taikan Yokoyama was active/lived in Japan.  Taikan Yokoyama is known for painting.

Sample Images for Taikan Yokoyama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Taikan Yokoyama

Taikan Yokoyama

Taikan Yokoyama


Artists also viewed by people viewing  Taikan Yokoyama


Tadahiko Nakayama

Yumeji Takehisa

Akira Kaho

Yukihiko Yasuda

Bakusen Tsuchida

Seison Maeda

Genso Okuda

Susumu Maki

Horin Fukuoji

Ayako Rokkaku

Akira Akizuki

Harune Takemoto

Kojin Kudo

Yoshiyuki Nakano

Hyoichi Yamamoto

Ikeda Masuo

Ikuo Hirayama

Yukio Tazome

Harumi Tateishi

Denchu Hirakushi

Miematsu Tanabe

Yoshio Aoyama

Eien Iwahashi

Takeshi Hayashi

Yasushi Sugiyama

Kojiro Kosugi

Kiyoshi Hasegawa

Genjin Sugihara

Nobuyoshi Aoyama

Kazu Wakita