Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takanori Ogisu

 (20th Century)
Takanori Ogisu was active/lived in Japan.  Takanori Ogisu is known for painting.

Sample Images for Takanori Ogisu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takanori Ogisu

Takanori Ogisu

Takanori Ogisu


Artists also viewed by people viewing  Takanori Ogisu


Saneatsu Mushanokoji

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Toshio Matsuo

Saburo Miyamoto

Hiroatsu Takata

Chikara Seki

Kojin Kudo

Jean-Jacques Henner

Hyoichi Yamamoto

Chusaku Oyama

Taisuke Hamada

Akira Kaho

Ikeda Masuo

Hiro Yamagata

Kojiro Kosugi

Michio Fukuoka

Seiji Nakamura

Tatsuo Takayama

Wasaku Kobayashi

Nobuyoshi Aoyama

Yukio Tazome

Gakuryo Nakamura

Tatsushiro Takabatake

Takeshi Hayashi

Kiyoshi Hasegawa

Yasushi Sugiyama

Hiroshi Higuchi

Toshiyasu Doi

Kanemon Asai

Kayo Yamaguchi