Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takanori Ogisu

 (20th Century)
Takanori Ogisu was active/lived in Japan.  Takanori Ogisu is known for Painting.

Sample Images for Takanori Ogisu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takanori Ogisu

Takanori Ogisu

Takanori Ogisu


Artists also viewed by people viewing  Takanori Ogisu


Seiji Togo

Satoshi Yabuuchi

Nori Shimizu

Takeshi Hayashi

Hitone Noma

Tsutomu Fujii

Noriko Tamura

Hiroki Oda

Kiyoshi Yamashita

Hirosuke Tasaki

Seigo Takatsuka

Setsuko Migishi

Kazumasa Nakagawa

Koji Kinutani

Takehiko Miyanaga

Shigeru Morita

Chusaku Oyama

Wasaburo Itozono

Kojiro Kosugi

Yasushi Sugiyama

Kazuki Yasuo

Yukio Kodama

Reiji Hiramatsu

Morikazu Kumagai

Katsumi Ukita

Toshio Matsuo

Atsushi Uemura

Yumeji Takehisa

Chinami Nakajima

Shinichi Saito