Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takashi Asada

 (Born 1928)
Takashi Asada is active/lives in Japan.  Takashi Asada is known for Painting.

Sample Images for Takashi Asada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takashi Asada

Takashi Asada

Takashi Asada


Artists also viewed by people viewing  Takashi Asada


Akira Kaho

Noriyoshi Sakaguchi

Kojin Kudo

Chosei Miwa

Yoshi Kinouchi

Chuichi Konno

Ichiro Fukuzawa

Akira Akizuki

Junichi Goto

Jun Nakao

Kakuzo Inoue

Teruo Onuma

Toshio Hirakawa

Takuji Nakamura

Keiichi Kiyohara

Kenji Yoshioka

Taiji Hamada

Yoshio Tsuruoka

Chikuhaku Suzuki

Seibo Kitamura

Koji Inagaki

Yotsuo Kasai

Hoshun Yamaguchi

Hitoshi Komatsu

Saburo Saito

Sokyu Yamamoto

Teishiro Gomi

Nori Shimizu

Keou Nishimura

Katsumi Kitada