Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tatsuya Ishiodori

 (Born 1945)
Tatsuya Ishiodori is active/lives in Japan.  Tatsuya Ishiodori is known for painting.

Sample Images for Tatsuya Ishiodori

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tatsuya Ishiodori

Tatsuya Ishiodori

Tatsuya Ishiodori


Artists also viewed by people viewing  Tatsuya Ishiodori


Shoichiro Nushi

Shigeru Morita

Yonezo Shibata

Masuda Makoto

Kenzo Narahara

Shiko Munakata

Takeshi Hayashi

Ryohei Miwa

Wasaku Kobayashi

Takehiko Miyanaga

Gutei Ono

Hitoshi Komatsu

Mutsuro Kawashima

Teishiro Gomi

Sadamasa Motonaga

Kiyonaga Ito

Takuji Nakamura

Seiichi Hara

Kazu Wakita

Hisashi Suda

Yoshio Aoyama

Toshihiko Oya

Michio Fukuoka

Kazuya Takamitsu

Yotsuo Kasai

Shinya Nakamura

Miematsu Tanabe

Iwao Haginoya

Kojin Kudo

Keiko Amenomiya