Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tekison Uda

 (1896 - 1980)
Tekison Uda was active/lived in Japan.  Tekison Uda is known for Painting.

Sample Images for Tekison Uda

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tekison Uda

Tekison Uda

Tekison Uda


Artists also viewed by people viewing  Tekison Uda


Tatsushiro Takabatake

Hyoichi Yamamoto

Chosei Miwa

Yoshio Tsuruoka

Toshihiko Oya

Shigehiko Ishikawa

Takuji Nakamura

Hiroatsu Takata

Takanori Kinoshita

Yotsuo Kasai

Yonezo Shibata

Hitoshi Komatsu

Saneatsu Mushanokoji

Teruo Onuma

Seibo Kitamura

Uichi Takayama

Miematsu Tanabe

Akira Kaho

Wasaku Kobayashi

Hitoshi Yamaba

Sanryo Sakai

Buzan Kimura

Kenzo Narahara

Shiro Wake

Sue Ono

Shinya Nakamura

Shinichi Saito

Tsutomu Fujii

Yujin Nakaji

Zensaku Nakamura