Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tomitaro Matsumoto

 (Born 1905)
Tomitaro Matsumoto was active/lived in Japan.  Tomitaro Matsumoto is known for painting.

Sample Images for Tomitaro Matsumoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tomitaro Matsumoto

Tomitaro Matsumoto

Tomitaro Matsumoto


Artists also viewed by people viewing  Tomitaro Matsumoto


Akira Akizuki

Shinya Nakamura

Takeshi Hayashi

Yoshio Aoyama

Miematsu Tanabe

Kibo Kodama

Seiji Togo

Hitoshi Komatsu

Shinsui Ito

Insho Domoto

Wasaku Kobayashi

Toichi Kato

Kojiro Kosugi

Ichiro Fukuzawa

Yotsuo Kasai

Kenzo Narahara

Shintaro Suzuki

Ryushi Kawabata

Nobuo Sekine

Shin Ichi Saito

Kiyonaga Ito

Satoshi Yabuuchi

Hitone Noma

Keou Nishimura

Sumio Goto

Jin Osakabe

Saburo Miyamoto

Seibo Kitamura

Soshichi Takama

Seison Maeda