Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toshihiko Oya

 
Toshihiko Oya is active/lives in Japan.  Toshihiko Oya is known for painting.

Sample Images for Toshihiko Oya

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toshihiko Oya

Toshihiko Oya

Toshihiko Oya


Artists also viewed by people viewing  Toshihiko Oya


Konosuke Tamura

Kokuta Suda

Akira Tanaka

Kayo Yamaguchi

Junji Yoshii

Shinmei Kato

Keigetsu Matsubayashi

Shozo Shimada

Kyosuke Chinai

Setsuko Migishi

Yujin Nakaji

Ichiro Fukuzawa

Katsu Kokufu

Keika Kanashima

Kenkichi Kodera

Yoshio Tsuruoka

Toichi Kato

Shinsui Ito

Naoki Tominaga

Sanryo Sakai

Toshio Yodoi

Yoshi Kinouchi

Heihachiro Fukuda

Katsuzo Satomi

Junichi Goto

Ikuo Hirayama

Giko Hayakawa

Kei (Key) Hiraga

Hiroki Oda

Satoshi Odagiri