Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wasaku Kobayashi

 (flourished c.1942-1960)
Wasaku Kobayashi was active/lived in Japan.  Wasaku Kobayashi is known for painting.

Sample Images for Wasaku Kobayashi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wasaku Kobayashi

Wasaku Kobayashi

Wasaku Kobayashi


Artists also viewed by people viewing  Wasaku Kobayashi


Yoshinobu Minami

Keigo Kimura

Shosuke Osawa

Chuta Kimura

Masataka Oyabu

Saburo Saito

Hiroshi Nakamura

Masateru Suzuki

Shigeo Iwasawa

Hoshun Yamaguchi

Junichi Goto

Shomei Fukazawa

Uko Ogawa

Kenzo Itani

Andre Brasilier

Rojin Matsuki

Yoshi Kinouchi

Shiho Sakakibara

Kokki Miyake

Keiiji Usami

Paul Guiramand

Yoshio Mori

Toshiro Aoki

Salvador Dali

Chokai Seiji

Konosuke Tamura

Kogyo Terazaki

Fuzan Hirano

Heihachiro Fukuda

Kunitaro Suda