Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yori Saito

 (flourished c.1916-1966)
Yori Saito was active/lived in Japan.  Yori Saito is known for painting.

Sample Images for Yori Saito

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yori Saito

Yori Saito

Yori Saito


Artists also viewed by people viewing  Yori Saito


Yukio Kodama

Keou Nishimura

Takanori Kinoshita

Hitone Noma

Gyokudo Kawai

Toshio Matsuo

Shomei Fukazawa

Hiroshi Senju

Kyoko Asakura

Shoko Uemura

Claude Weisbuch

Shigeru Morita

Hitoshi Yamaba

Kibo Kodama

Atsushi Uemura

Kazumasa Nakagawa

Yotsuo Kasai

Zensaku Nakamura

Shintaro Suzuki

Hitoshi Komatsu

Insho Domoto

Shozo Shimada

Andre Cottavoz

Tsutomu Fujii

Shintaro Yamashita

Yasuhiro Tanigawa

Toichi Kato

Keigetsu Matsubayashi

Ichiro Fukuzawa

Keiichi Kiyohara