Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshinobu Minami

 
Yoshinobu Minami is active/lives in Japan.  Yoshinobu Minami is known for painting.

Sample Images for Yoshinobu Minami

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshinobu Minami

Yoshinobu Minami

Yoshinobu Minami


Artists also viewed by people viewing  Yoshinobu Minami


Hoshun Yamaguchi

Kojiro Kosugi

Shiko Munakata

Shin Ichi Saito

Shoichiro Nushi

Yoshio Aoyama

Toshio Matsuo

Wasaku Kobayashi

Hitoshi Komatsu

Kiichiro Hayashi

Koji Inagaki

Keika Kanashima

Seigo Takatsuka

Yukio Kodama

Hiroshi Senju

Kiyokata Kaburagi

Noriyoshi Sakaguchi

Shomei Fukazawa

Zensaku Nakamura

Shozo Murata

Keiichi Kiyohara

Kiyonaga Ito

Hitone Noma

Nori Shimizu

Takanori Kinoshita

Satoshi Yabuuchi

Tamako Kataoka

Keou Nishimura

Gyokudo Kawai

Koji Kinutani