Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yotsuo Kasai

 (1970s)
Yotsuo Kasai was active/lived in Japan.  Yotsuo Kasai is known for painting.

Sample Images for Yotsuo Kasai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yotsuo Kasai

Yotsuo Kasai

Yotsuo Kasai


Artists also viewed by people viewing  Yotsuo Kasai


Kumiko Kita

Mitsuru Watanabe

Yukio Umehara

Takanori Kinoshita

Isao Nishimura

Naondo Nakamura

Takeo Yamaguchi

Tamako Kataoka

Masateru Suzuki

Seigo Takatsuka

Hidetoshi Takahashi

Zenzaburo Kojima

Chosei Miwa

Masayoshi Aigasa

Claude Weisbuch

Shuho Ikegami

Koji Inagaki

Matazo Kayama

Yuji Misu

Tomohide Koizumi

Yoshiteru Nomura

Kan Irie

Barbara Ehrmann

Takashi Shimizu

Tomitaro Matsumoto

Hakutei Ishii

Tatsuya Ishiodori

Beison Tanaka

Ryuzaburo Umehara

Ryunosuke Oku